Regulamin

§1. Postanowienia ogólne

 1. Klient – osoba fizyczna lub prawna, która złożyła zamówienie lub zarejestrowała się w serwisie techia.pl.
 2. Pakiet – jest to pakiet usług informatycznych zamówiony poprzez Klienta przy użyciu serwisu techia.pl. Każdy pakiet zawiera pełną usługę (domena + hosting + wdrożenie treści) o określonych parametrach i ograniczeniach. Ramy danego pakietu określa tylko i wyłącznie tabela ze specyfikacją dostępna na podstronie „Pakiety„.
 3. Administrator – firma techia.pl – elektroniczna agencja interaktywna Arkadiusz Kamiński, ul. Ignacego Maciejowskiego 5 lok. 9, 27-600 Sandomierz, powiat sandomierski, woj. ŚWIĘTOKRZYSKIE, NIP: 8641940468, REGON: 362109720.
 4. Regulamin – niniejszy dokument określający warunki świadczenia usługi obsługi strony internetowej, sklepu internetowego lub dostarczenia i wykonania projektów graficznych oraz usług marketingowych dla Klienta, prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności stron umowy jak również warunki rozpoczynania i zakończenia współpracy.

§2. Zawarcie i rozwiązanie umowy

 1. Warunkiem korzystania z usługi techia.pl jest akceptacja niniejszego regulaminu. Umowa zostaje zawarta z chwilą zamówienia wybranej usługi w naszym serwisie.
 2. Rozwiązanie umowy na wniosek Klienta może nastąpić bez podania przyczyny, jednak wypowiedzenie takie musi zostać poprzedzone poinformowaniem Administratora z jednomiesięcznym wyprzedzeniem.
 3. Rozwiązanie umowy przez Administratora może nastąpić w dwóch sytuacjach:
  1. w szczególnych przypadkach, gdy Klient narusza regulamin usługi, np. poprzez prowadzenie strony łamiącej polskie lub międzynarodowe prawo – ze skutkiem natychmiastowym,
  2. bez podania przyczyny, jednak wypowiedzenie takie musi zostać poprzedzone poinformowaniem Klienta z jednomiesięcznym wyprzedzeniem.

§3. Płatności

 1. Klient zamawia usługę poprzez witrynę techia.pl
 2. Opłata za usługę pobierana będzie od razu po zakupie natychmiastowym przelewem online poprzez bramkę płatności lub przelewem tradycyjnym, wedle wyboru Klienta.
 3. Faktura VAT wystawiana i wysyłana będzie mailowo w terminie 14 dni od zaakceptowania projektu i przesłania przez Klienta danych do wystawienia faktury.

§4. Klient

 1. Klient wyraża zgodę na gromadzenie przez techia.pl takich danych, jak:
 • w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej: imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, adres mailowy, data rejestracji w systemie,
 • w przypadku osób prawnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: dane rejestrowe przedsiębiorstwa, takie jak numer NIP, REGON czy KRS, adres wykonywania działalności, imię i nazwisko osoby reprezentującej firmę lub właściciela, adres mailowy, telefon kontaktowy, data rejestracji w systemie,
 1. Dane wskazane w powyższym punkcie będą wykorzystywane przez Administratora wyłącznie do wskazanych poniżej celów:
 • wystawiania faktur proforma i faktur VAT za korzystanie z usługi,
 1. Klient otrzymując dostęp do panelu administracyjnego swojej strony internetowej lub sklepu internetowego w systemie udostępnionym przez techia.pl zobowiązuje się do prowadzenia strony lub sklepu zgodnie z polskim i międzynarodowym prawem oraz z poszanowaniem ogólnie przyjętych norm społecznych i praw autorskich dotyczących m.in. dodawanych zdjęć.
 2. Klient zobowiązuje się do podania swoich danych osobowych i/lub danych przedsiębiorstwa, które reprezentuje, zgodnych z prawdą.
 3. Klient zobowiązuje się do zachowania swojego hasła i loginu do panelu administracyjnego udostępnionego przez techia.pl w tajemnicy przed osobami trzecimi.

§5. Administrator

 1. Dane Klienta gromadzone przez Administratora nie będą nigdy udostępnione podmiotom trzecim ani nie zostaną wykorzystane do prowadzenia mailingów czy innych form reklamowych na rzecz podmiotów trzecich, z wyłączeniem Instytucji Państwowych na ich żądanie.
 2. Administrator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, by usługa prowadzona była nieprzerwanie, jednak nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania z niej przez Klienta, wynikającą z:
 • przeprowadzania aktualizacji i ulepszeń w systemie techia.pl oraz prowadzonymi pracami konserwatorskimi,
 • działania siły wyższej,
 • działania lub zaniechania podmiotów trzecich,
 • awarii sprzętu, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych,
 • nieprawidłowego wykorzystania Usługi, wykorzystania informacji autoryzujących dostęp Użytkownika do Konta przez podmioty trzecie lub niedozwolonej ingerencji innych Użytkowników.
 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez Klienta w ramach jego strony internetowej zarządzanej poprzez panel administracyjny udostępniony przez techia.pl.
 2. Administrator zobowiązuje się do naprawiania błędów pojawiających się w systemie w możliwie szybkim czasie.

§6. Prawa własności

 1. Właścicielem utworzonej strony internetowej lub sklepu internetowego jest Administrator, natomiast Klient wynajmuje stronę od Administratora opłacając wykonanie usługi, rejstracji domeny oraz utrzymanie jej na serwerach według wybranej przez siebie usługi.
 2. Jeśli Klient nie posiada własnej domeny internetowej, Administrator rejestruje taką domenę, pozostając jej właścicielem. W przypadku zerwania współpracy Klient może odkupić od Administratora domenę, pod którą znajdowała się jego strona internetowa.
 3. Klient nie posiada praw do plików panelu administracyjnego strony internetowej – pliki te powiązane są z udostępnionym przez techia.pl Panelem Administracyjnym.
 4. Prawa do treści zamieszczonych na stronie internetowej oraz do zdjęć należne są w pełni Klientowi, Administrator nie będzie nigdy rościł do nich żadnych praw.

§7. Zwroty i reklamacje

 1. Klient ma prawo do pisemnego odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni.
 2. W przypadku o którym mowa w pkt.1 Klient pokrywa poniesione przez Administratora koszta rejestracji domeny oraz umieszczenia jej na serwerze (jeśli Administrator pokrył taki koszt z zapłaty uiszczonej przez Klienta) w kwocie 199 PLN brutto.
 3. Klient ma prawo odstąpienia od umowy wyłącznie w przypadku niezgodności usługi z umową.
 4. Klient zobowiązany jest w tym celu niezwłocznie poinformować Administratora załączając szczegółowy opis niezgodności usługi z umową.
 5. Administrator zobowiązuje się spełnić wymagania klienta dotyczące niezgodności w ramach umowy w terminie 14 dni.
 6. Klient może składać reklamacje:
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres biuro@techia.pl
  • w formie telefonicznej za pośrednictwem Konsultanta BOK – infolinia: 739 556 669

§8. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie, wskazując datę wejścia w życie nowego regulaminu.
 3. Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o zmianach wprowadzanych w regulaminie poprzez informację przesłaną mailowo.
 4. W przypadku braku akceptacji nowego regulaminu Klient usunie swoje konto z systemu rozwiązując tym samym współpracę. Zachowanie konta traktuje się za akceptację nowego regulaminu.